Zásady ochrany osobních údajů

IVG Colbachini CZ s.r.o. uznává důležitost ochrany osobních údajů a zavazuje se, že bude respektovat soukromí uživatelů a při zpracování osobních údajů postupovat obezřetně a s ohledem na jejich důvěrný charakter a že nebude osobní údaje používat k jiným než dále specifikovaným účelům. Za tímto účelem jsou v těchto zásadách popsány způsoby správy webových stránek, co se týče zpracování osobních údajů uživatelů, kteří je využívají. Jedná se o informace poskytované ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016, tak jak je aplikovatelné na ty, kdo využívají webových služeb IVG CZ. Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů může IVG Colbachini CZ s.r.o. kdykoliv změnit nebo aktualizovat, pročež doporučujeme pravidelně kontrolovat jejich aktuálnost.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: IVG Colbachini CZ s.r.o. a její údaje, Červený dvůr 1126/29, 794 01 Krnov IČO: 26715961

 

Zpracovávané údaje a účel zpracování

IVG Colbachini CZ s.r.o. informuje uživatele webových stránek, že shromažďované údaje budou používány výhradně ke zde specifikovaným účelům. Zpracovávanými údaji jsou údaje o prohlížení a údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem.

 

Údaje o prohlížení

Informační systémy a softwarové procedury sloužící k fungování těchto webových stránek získávají při jejich běžném provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je součástí využívání internetových komunikačních protokolů. Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány za účelem přiřazení k identifikovaným subjektům, ale které by díky svému charakteru mohly při zpracování a přiřazení k údajům drženým třetími subjekty umožnit identifikaci uživatelů. Do této kategorie údajů spadají IP adresy nebo internetové domény počítačů používaných uživateli, které se na webových stránkách propojují, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, metoda použitá pro přenos požadavku na server, velikost souboru zaslaného jako odpověď, číselný kód udávající stav odpovědi serveru a další parametry týkající se operačního systému a informačního prostředí uživatele. Tyto údaje se používají pouze za účelem získání anonymních statistických informací o používání webových stránek a pro kontrolu jejich správného fungování a jsou mazány okamžitě po zpracování.

 

Údaje dobrovolně poskytované uživatelem

Nepovinné, jednoznačné a dobrovolné zaslání elektronické pošty na adresy uvedené na webových stránkách vede k následnému získání adresy odesílatele potřebné pro zodpovězení požadavků, jakož i případných dalších osobních údajů obsažených ve zprávě. Případné příslušné informace jsou přehledně uváděny nebo zobrazovány na webových stránkách určených pro vyžadované služby, tak aby byly dostupné pro osoby mající zájem o informace o zpracování svých osobních údajů.

 

IVG Colbachini CZ s.r.o. bude shromažďované údaje používat k:

a) účelům souvisejícím s využíváním služeb nabízených na stránkách (prohlížení stránek);
b) činnostem úzce spojeným a zaměřeným na řízení vztahů se zákazníky a potenciálními spolupracovníky (žádosti o kontakt);
c) marketingovým činnostem, jen a pouze s výslovným souhlasem uživatele, které budou zaměřeny na výzkum trhu; ekonomickým a statistickým analýzám; zasílání reklamních/informačních/propagačních materiálů, zasílání newsletterů, rovněž v souvislosti s programy a reklamními akcemi, také online, sdělení, rozvoji a udržování obchodních vztahů.
d) zpracování životopisných údajů pro posouzení uchazečů o pracovní pozice.

Poskytnutí údajů za účely uvedenými v bodech c) a d) je dobrovolné a musí proběhnout způsobem popsaným v článku 7 GDPR. Správce zpracovávaných údajů bude moci, pokud neobdrží vyjádření nesouhlasu, dále zasílat svým zákazníkům obchodní sdělení týkající se podobných služeb, jaké už využívají.

 

Způsob zpracování

Údaje budou zpracovávány ve smyslu čl. 4, bod 2) GDPR pomocí následujících operací: sběr, registrace, organizování, uchování, konzultování, zpracování, změna, výběr, vyjmutí, srovnání, využití, propojení, zablokování, sdělení, vymazání a zničení údajů.

Údaje budou zpracovávány papírově i elektronicky anebo automatizovaně.

Počínaje přijetím/aktualizací budou údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, za jakými byly shromážděny, a vždy v souladu s platnými legislativními ustanoveními. Více informací o době uchovávání údajů si můžete vyžádat na adrese info@ivgcz.cz

 

Sdělování a přenos údajů

Údaje, jež jsou předmětem zpracování, nebudou šířeny dále; mohou však být za účely uvedenými v tomto informačním dokumentu sděleny třetím subjektům, např. obchodním partnerům, poradcům a externím odborníkům, bankám a úvěrovým institucím, pojišťovnám, finančním společnostem, zprostředkovatelským, leasingovým a servisním společnostem, společnostem spravujícím a poskytujícím úvěry, auditorům, veřejným institucím, revizním nebo dozorčím organizacím, tak aby byly splněny zákonné povinnosti, nařízení a normy Evropského společenství nebo z důvodů týkajících se řízení a průběhu stávajících nebo minulých právních vztahů s Vámi. Osobní údaje budou na základě žádosti předány kompetentním orgánům za účelem vyšetření případných spáchaných přestupků.

 

Údaje budou zpracovávat následující subjekty:

  • zaměstnanci společnosti, kteří jsou osobami pověřenými zpracováním údajů v rámci výkonu jejich povinností a adekvátně poučeni.
  • Osoby odpovědné za zpracování ve smyslu čl. 28 GDPR.

Seznam osob odpovědných za zpracování osobních údajů je k dispozici v sídle společnosti IVG Colbachini CZ s.r.o. Pro všechny účely uvedené v tomto informačním dokumentu mohou být údaje sdělovány také do zahraničí, v rámci Evropské Unie nebo mimo ni, a to při dodržení práv a záruk stanovených platnými zákony.

 

Práva subjektu údajů

Je stanoveno, že subjekty údajů mohou kdykoliv požadovat:

a) přístup k osobním údajům;
b) změnu údajů v případě jejich nepřesnosti;
c) výmaz údajů;
d) omezení zpracování;
e) právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud pro to existují předpoklady;
d) právo na přenositelnost dat, neboli na získání poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

V záležitostech výslovně neuvedených v těchto ustanoveních odkazujeme plně na platnou legislativu ohledně ochrany osobních údajů, konkrétně na čl. 15, 16, 17, 18, 20 a 21 GDPR.

 

Odvolání souhlasu

Souhlas je možné kdykoliv odvolat, aniž by to znamenalo:

  • ohrožení legitimity zpracování založeného na souhlasu uděleném před odvoláním;
  • ohrožení dalšího zpracování stejných údajů založených na jiných právních základech, např. smluvních nebo právních povinnostech.

Pro další informace ohledně tohoto informačního dokumentu nebo jakéhokoliv tématu ochrany osobních údajů nebo v případě, že chcete uplatnit výše uvedená práva či odvolat souhlas, se můžete písemně obrátit na adresu info@ivgcz.cz.